Lampang Clean City แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

กองสาธารณสุขฯได้ดำเนินกิจกรรม ๖๐ วันแยกก่อนทิ้งโดยมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓ ชุมชนและชุมชนดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน ๕ ชุมชนซึ่งครอบคลุมชุมชนในพื้นที่
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) 

49714040_1174807062686325_8121315074020212736_n.jpg49656397_1174807272686304_4122416271918628864_n.jpg49633321_1174807359352962_3991617831807483904_n.jpg49630874_1174807636019601_8717413112585650176_n.jpg49560110_1174807112686320_4352054837362294784_n.jpg49556716_1174807532686278_77158443227545600_n.jpg49536048_1174807196019645_2859723877196496896_n.jpg49938296_1174807386019626_6762489981089873920_n.jpg49938084_1174807426019622_2587082733385678848_n.jpg49748508_1174807589352939_3835088332820316160_n.jpg49725144_1174807469352951_1992988812459900928_n.jpg49658067_1174807309352967_6358532372572405760_n.jpg49714040_1174807062686325_8121315074020212736_n.jpg

comments

Tags: กาดนัดเมืองเถินดอทคอม, ทต.สบปราบ

พิมพ์ อีเมล

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

กาดนัดเมืองเถินดอทคอม แชลแนลยูทูป

     

ประชาสัมพันธ์ ITA2019

Sp.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.sobprablp.go.th มุมด้านบนขวา

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/dmnt6o…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/dmnt6o…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pb.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.prabatwangtuang.go.th/index.phpมุมด้านบนซ้าย

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/evsctf…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/evsctf…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mw.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของอบต. https://www.maewa-thoen.com/ มุมด้านล่าง

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/qspk81…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/qspk81…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mt.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของอบต. https://www.maethod.com/

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/97mfdj

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/97mfdj

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mpk.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.maeprik-municipality.go.th/

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/mlfm88…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/mlfm88…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mpa.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของอบต. https://www.maepa-thoen.com/ มุมด้านล่างขวา

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/llpe20…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/llpe20…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Lr.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.lomrad.go.th/ มุมด้านบนขวา

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/n4b96q…

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คลิ้ก 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/n4b96q…

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Maepuita2019.png

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ร่วมทำแบบสำรวจ ***การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)*** เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเทศบาล https://www.maepulp.go.th/ มุมด้านบนขวา

หรือที่นี่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/iit/pruxbw

และสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) คลิ้ก
https://itas.nacc.go.th/go/eit/pruxbw

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

รายละเอียดในเว็บบอร์ด

บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan

พบกับเรา บ้านสรวลโฮมสเตย์ Baan Suan ได้ที่นี่

สำหรับข้อคิดเห็นที่ทรงคุณค่า

 

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

EP1 รายการ Yasashii คลิปเรียนรู้และพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆด้วยตัวเอง เรียนและหัดพูดภาษาญี่ปุ่นจากเจ้าของภาษา โดยเซ็นเซ เท็ตซึ​ ทานาเบะและพี่นัจนันท์​ พฤกษ์ไพบูลย์ อดีตผู้ประกาศข่าว​ ช่อง​ 3 ทาง​ Youtube​ Channel​ และสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลที่ญี่ปุ่นสำหรับ คนไทยที่อยากฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ